artykuł nr 1

Przetarg na Budowę ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

BUDOWA ULIC W OSIEDLU PAWŁOWSKA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ (UL. JASNA, PROMIENNA, PCK, CZĘŚĆ UL. FABIANIEGO, DEMCZYKA, PUSZCZYŃSKIEGO) – ETAP I

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 15.11.2004 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

·   cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pok. nr 317

do dnia 12.08.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 12.08.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Jerzy Hartman tel. 44/732-18-36 – w sprawach merytorycznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych