artykuł nr 1

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku bursy szkolnej

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

WYKONANIE PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 16  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW”

 

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 30.11.2004 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

6.600 ZŁ

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

·   cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 13.09.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 13.09.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Jerzy Hartman tel. 44/732-18-36 – w sprawach merytorycznych

Antoni Pancielej tel. 44/732-18-61 – zakresie robót budowlanych

Krzysztof Byczyński tel. 44/732-18-34 – zakresie robót instalacyjnych, sanitarnych sieci cieplnych

Andrzej Szczygielski tel. 44/732-18-34 – zakresie robót elektrycznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

 

DATA PRZEKAZANIA DO UZP

23.07.2004 R.