artykuł nr 1

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Trybunalski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Wojska Polskiego 75 w Piotrkowie Trybunalskim

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA Do 31.10.2004 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

  • cena 100%


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 09.08 .2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 09.08.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

  • Jerzy Hartman tel. 44/732-18-32 – w sprawach merytorycznych
  • Antoni Pancielej tel. 44/732-18-61 – w sprawach budowlanych
  • Krzysztof Byczyński tel. 732-18-34 – w zakresie robót instalacyjnych, sanitarnych
  • Andrzej Szczygielski tel. 44/732-18-34 – w zakresie robót elektrycznych
  • Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych