artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowalno-remontowych

Zamawiający:

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim; 97-300 Piotrków Trybunalski, Plac Zamkowy 3, tel/fax 0-44 6465272

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlano-remontowych

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Remont toalet - sanitariatów w budynku przy Placu Zamkowym 4

2. Wymianę stolarki okiennej w budynku przy Placu Zamkowym 3

3. Remont elewacji zewnętrznych budynku przy Placu Zamkowym 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Muzeum, codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 do godziny 15.00 w sekretariacie.

Wadium nie dotyczy niniejszego postępowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych

Termin realizacji zamówienia do dnia 15 października 2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

1. Cena wykonania zamówienia: 80%

2. Czas realizacji zamówienia: 10%

3. Warunki gwarancji: 10%

Uprawnieni do kontaktów z oferantami:

Stanisław Gąsior - Dyrektor Muzeum, tel. 0-44 646 52 72, codziennie w godzinach 8.00 - 15.00.

Krzysztof Wiączek - Zastępca Dyrektora, tel. 0-44 646 52 72, codziennie w godzinach 8.00 - 15.00.

Oferty nalezy składać w siedzibie Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Trybunalski, Plac Zamkowy 3

Termin składania ofert upływa dnia 5 sierpnia 20004 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 sierpnia 2004 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.