artykuł nr 1

Przebudowa krawężnika i chodnika w ul. Jerozlimskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego "Kanalizacja sanitarna w ul. Jerozolimskiej, Małej, Krzywej"

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Tryb.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEBUDOWA KRAWĘŻNIKA I CHODNIKA W UL. JEROZOLIMSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO „KANALIZACJA SANITARNA W UL. JEROZOLIMSKIEJ, MAŁEJ, KRZYWEJ”

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta , 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 31.10.2004 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania


KRYTERIA OCENY OFERT:

  • cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 30.07.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 30.07.2004 r. o godz. 11.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni


PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Jerzy Hartman tel. 44/732-18-36 – w sprawach merytorycznych

Izabela Urbaniak tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych