artykuł nr 1

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla realizowanego w partnerstwie projektu pn. "Rewitalizacja terenów Podzamcza-Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim"

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze