artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na: roboty dodatkowe polegające m.in. na: a) odtworzeniu nawierzchni w ul. Michałowskiej, Grażyny i w terenie PKP po wykonaniu wodociągu poza zakresem drogowym, b) korekcie szerokości 3 wjazdów do bram z kostki grafitowej i korekcie 3 dojść do furtek z kostki szarej, c) zasypaniu starej studni wodociągowej odkrytej w pasie drogowym, d)uzupełnieniu brakującej ilości płyt ażurowych z demontażu zbiornika odparowującego, koniecznych do ułożenia przed posesjami prywatnymi w związku z realizacją zadania pn.: przebudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej

Załączniki:
Ogłoszenie668 KB