artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznych do wykonania T.J roboty budowlane- rozbiórka istniejącego murku oporowego, fundamentowanie i wykonanie nowego murku oporowego tarasu w związku z realizacją zadania pn rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 26

Załączniki:
ogłoszenie640 KB