artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na : opracowanie dodatkowego projektu technicznego budowy kanalizacji deszczowej od ul. Roosevelta do istniejącego rurociągu KD w ul. Glinianej odprowadzającej wody opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Roosevelta na odcinku od ul. Wroniej do Granicznej w Piotrkowie Trybunalskim w związku z realizacją zadania pn: Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Załączniki:
ogłoszenie170 KB