artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych nie objętych projektem, a koniecznym do wykonania t.j roboty budowlane, roboty instalacyjne sanitarne, roboty branży elektrycznej z kolejnych etapów modernizacji budynku koniecznym do wykonania w I etapie w związku z realizacją zadania pn. : Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta