artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających m.in na wykonaniu warstw konstrukcyjnych na całej powierzchni alejek bitumicznych, zgodnie z rys. 8 części drogowej projektu tj.: a) warstwy dolnej podbudowy z pospółki gr. 10 cm; b) podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - klińca kamiennego 5-20 gr. 15 cm; c) nawierzchni mineralno-bitumicznej 0-12,8 gr. 4 cm w związku z realizacją zadania pn. ,,Rewitalizacja zabytkowego Parku im. Ks. J. Poniatowskiego''