artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na: wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej od węzła T6 do węzła T12 wraz z likwidacją istniejącego rowu, będącego odbiornikiem wód popłucznych oraz przedłużenia do rzeki Strawy w śladzie tego rowu istniejącego kolektora zrzutowego wód popłucznych o średnicy 800 mm dla zadania ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Środowisko" Wspólnotowej Pomocy Strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS 01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu110 KB