artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Twardosławickiej w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą część zadania: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych" w ramach Projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim", stanowiącego część programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07