artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na renowację kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanału otwartego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim'', stanowiącego część programu operacyjnego ,,Infrastruktura i środowisko'' wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach funduszu spójności POIS.01.01.00-00-003/07