artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegających na wykonaniu stabilizacji chudym betonem podbudowy wykonywanych ulic: Żołędziowej, Baśniowej i Chabrowej w związku z realizacją zadania p.n. Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową w osiedlu jeziorna I w Piotrkowie Trybunalskim