artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych dla kontraktu - Modernizacja oczyszczalni ścieków - Kontrakt nr I, w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, nr POIS.01.01.00-00-003/07

Załączniki:
Sprostowanie do ogłoszeniaMB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21,002 KB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty917 KB
Zmiana treści subklauzuli 22.4894 KB
Zmiana treści STWiORB878 KB
Pytania i odpowiedziMB
PW-część ściekowa-kolejna zmiana29 MB
PW-część osadowa-kolejna zmiana24 MB
Instrukcja eksploatacji, projekt rozruchu, STWiORBMB
Zmiana załącznika nr 1aMB
Zmiana treści subklauzuli 14.7721 KB
Pytania i odpowiedziMB
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofertMB
Zmiana treści ogłoszenia!!MB
Pytania i odpowiedzi 6646 KB
Zmiana treści SIWZ338 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacjiMB
Uwaga!! Uwaga!!Zmiana terminu skladania ofert243 KB
Pytania i odpowiedzi 5553 KB
Specyfikacja techniczna, ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i powłoki zabezpieczające169 KB
Pytania i odpowiedzi 4MB
Zmiana treści subklauzuli11.10 Warunków Szczególnych Kontraktu343 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji84 KB
Uzupełnienie dokumentacjiMB
Pytania i odpowiedzi 3MB
Uzupełnienie dokumentacji w nawiązaniu do udzielanych odpowiedziMB
Pytania i odpowiedzi 2MB
Zmiana informacji dodatkowych212 KB
Ogłoszenie dodatkowych informacji214 KB
Specyfikacja techniczna - Instalacje technologiczne524 KB
Pytania i odpowiedziMB
Dokumentacja geotechnicznaMB
Zestawienie zmian w dokumentacji184 KB
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne oczyszczalni scieków 2008MB
Załącznik 1 a do oferty - zmieniony278 KB
STWiORB - zmienionyMB
Sieci branża elektryczna - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - wodociąg - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - woda technologiczna - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4 - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowego - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadowe - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1 - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2 - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3 - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarna - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowa - zmienionyMB
Sieci międzyobiektowe - CO - zmienionyMB
Kosztorys-przedmiar zagregowany - zmieniony171 KB
Drogi - zmienionyMB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 st - zmienionyMB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 st - zmienionyMB
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych - zmieniony338 KB
Część ściekowa - stacja dozowania PIX - zmienionyMB
Część ściekowa - reaktor - zmienionyMB
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień - zmieniony12 MB
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów - zmieniony16 MB
Część ściekowa - piaskownik PROJ - zmienionyMB
Część ściekowa - piaskownik ISTN - zmienionyMB
Część ściekowa - osadnik wtórny - zmienionyMB
Część ściekowa - osadnik wstępny - zmienionyMB
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny - zmiany339 KB
Część ściekowa - budynek krat i wiata - zmieniony11 MB
Część ściekowa - budynek energetyczny - zmienionyMB
Część ściekowa - budynek dmuchaw - zmienionyMB
Część ściekowa - biofiltr - zmienionyMB
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanego - zmienionyMB
Część osadowa - zbiornik osadów zmieszanych 21B biofiltr - zmianyMB
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego - zmieniony12 MB
Część osadowa - stacja polielektrolitu - zmieniony692 KB
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu - zmieniony21 MB
Część osadowa - rozbiórki - zmienionyMB
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - zmienionego12 MB
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadów - zmienionyMB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego - zmieniony21 MB
Część osadowa - likwidacja OBF i poletek - zmienionyMB
Część osadowa - kotłownia - zmieniony30 MB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym - zmieniony15 MB
Część osadowa - dyspozytornia MD-2 - zmienionyMB
Część osadowa - budynek warsztatowy - zmieniony11 MB
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny - zminieniony22 MB
Część osadowa - biogaz-zmienionyMB
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuw-zmienionyMB
AKPiA cz. 2b-zmieniony13 MB
AKPiA cz. 2-zmieniony23 MB
AKPiA cz. 1-zmienionyMB
Ostatnia strona odpowiedzi na pytania wykonawców45 KB
Odpowiedzi na pytania wykonawców421 KB
SprostowanieMB
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert263 KB
SIWZ890 KB
Projekt budowlany - projekt zagospodarowaniaMB
Projekt budowlany - cz. ściekowa III25 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa II29 MB
Projekt budowlany - cz. ściekowa IMB
Projekt budowlany - cz. osadowa IV21 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa III28 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa II23 MB
Projekt budowlany - cz. osadowa I16 MB
Projekt budowlany - BIOZ214 KB
STWiORBMB
Sieci międzyobiektowe - woda technologicznaMB
Sieci międzyobiektowe - sieci węzła osadowegoMB
Sieci międzyobiektowe - sieci technologiczne osadoweMB
Sieci międzyobiektowe - tłuszcze_powietrze_PIX_piasek cz. 4MB
Sieci międzyobiektowe - odc_os_desz_cz_pływ cz. 3MB
Sieci międzyobiektowe - osad wstępny recycyrkulowany cz. 2MB
Sieci międzyobiektowe - ścieki (sur_desz_oczysz) grawitacyjne cz. 1MB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja sanitarnaMB
Sieci międzyobiektowe - kanalizacja deszczowaMB
Sieci międzyobiektowe - COMB
Sieci międzyobiektowe - wodociągiMB
Projekt rozruchuMB
Projekt oznaczeń rurociągówMB
Instrukcja eksploatacji w trakcie pracMB
IDW i kontraktMB
Część ściekowa - kanały otwarte i kanał awaryjny339 KB
Część ściekowa - budynek energetycznyMB
Część ściekowa - biofiltrMB
Część ściekowa - stacja dozowania PIXMB
Część ściekowa - budynek dmuchawMB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 2 stMB
Część ściekowa - zbiornik retencyjny 1 stMB
Część ściekowa - pompownia wysokich ciśnień12 MB
Część ściekowa - stacja pomiaru ścieków oczyszczonych338 KB
Część ściekowa - osadnik wtórnyMB
Część ściekowa - reaktorMB
Część ściekowa - osadnik wstępnyMB
Część ściekowa - pompownia scieków i osadów16 MB
Część ściekowa - piaskownik PROJMB
Część ściekowa - piaskownik ISTNMB
Część ściekowa - budynek krat i wiata11 MB
Część osadowa - rozbiórkiMB
Część osadowa - dyspozytornia MD-2MB
Część osadowa - budynek warsztatowy11 MB
Część osadowa - budynek administracyjno-laboratoryjny20 MB
Część osadowa - biogazMB
Część osadowa - kotłownia cz. 214 MB
Część osadowa - kotłownia cz. 125 MB
Część osadowa - magazyn osadu odwodnionego21 MB
Część osadowa - osadnik pokoagulacyjny, pompownia ścieków i osadówMB
Część osadowa - stacja odwadniania i higienizacji osadu21 MB
Część osadowa - zbiornik osadu przefermentowanegoMB
Część osadowa - komory WKF z budynkiem obsługowym19 MB
Część osadowa - pompownia osadu wstępnego zagęszczonego10 MB
Część osadowa - zagęszczacz, 21A Biofiltr, KZ1 Kom zasuwMB
Część osadowa - stacja polielektrolitu692 KB
Część osadowa - stacja zagęszczania osadu nadmiernego 12 MB
Część osadowa - likwidacja OBF i poletekMB
AKPiA cz. 2b (zip)13 MB
AKPiA cz. 2a (zip)23 MB
AKPiA cz.1 (zip)MB
Sieci branża elektryczna (zip)MB
Kosztorys-przedmiar zagregowany182 KB
Drogi (zip)MB
Ogłoszenie dodatkowe88 KB
SIWZ - str. 1254 KB
Ogłoszenie o zamówieniu157 KB