artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki polegające na rozbieraniu skrzyni oraz pali drewnianych, pogłębieniu dna wykopu o 1,5 m poniżej rzędnej projektowanej spodu fundamentu, wykonaniu poduszek betonowych z betonu B-20 o grubości 2 m, wykonaniu i pozostawieniu ścianki szczelnej wzdłuż fundamentu od strony wody przy realizacji zadania p.n. przebudowa mostu w ciągu ul. Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniuMB