artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, polegającej na wykonaniu podwyższenia żelbetonowej ściany fundamentowej oraz wykonania zbrojenia płyty dennej fontanny wraz ze zwiększoną ilością izolacji podwyższonych ścian na skutek rozbieżności rzędnych projektowych z rzędnymi istniejącego terenu przy realizacji zadania pn. Przebudowa fontanny w parku im. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim