artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s przeprowadzenia 64 godzin zajęć wyrównawczo-wspomagających metodą Weroniki Sherborne dla uczniów piotrkowskich szkół podstawowych w ramach projektu ?ajęcia terapeutyczno-wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów z piotrkowskich szkół podstawowych w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki