artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej