artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Usuwanie barier architektonicznych w UM, modernizacja punktu informacyjnego UM przy ul Szkolnej 28 obecna nazwa zadania Usuwanie barier architektonicznych, docieplenie ściany szczytowej, modernizacja punktu informacyjnego UM przy ul. Szkolnej 28