artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim z kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach