artykuł nr 1

Uproszczona oferta w trybie art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Wspieraj Seniora, dotycząca pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej