artykuł nr 1

Protokół kontroli archiwum zakładowego wraz z zaleceniami pokontrolnymi.