artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 99 z dn. 12 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Nr  99

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 12 kwietnia 2023 roku

w sprawie projektu „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” na rok 2023

 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Uchwały Nr LXI/757/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023r., poz. 2244)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Suma środków pieniężnych przeznaczonych na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie w 2023 r. 2.927.000,00 i jest to co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 2.1. Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze rejonowym, wynosi w 2023 r. 350.000,00 złotych dla każdego z rejonów, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

2. Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze oświatowym, realizowane w placówkach przedszkolnych wynosi w 2023 r. 227.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

3. Kwota, której dotyczą wydatki na projekty o charakterze oświatowym, realizowane w placówkach szkolnych wynosi w 2023 r. 400.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

4. Kwota dla projektu ogólnomiejskiego wynosi w 2023 r. 800.000,00 złotych z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

5.Kwota dla projektu rodzinnych ogrodów działkowych wynosi w 2023 r. 100.000,00 złotych
z uwzględnieniem kosztów dokumentacji projektów.

§ 3.Wzór formularza zgłoszenia projektu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.1. Harmonogram przeprowadzenia procesu budżetu obywatelskiego:

a) 24 kwietnia – 15 maja 2023 r. – zgłaszanie projektów;

b) 18 maja – 31 sierpnia 2023 r. –  weryfikacja projektów;

c) 11 września –25 września 2023r. – głosowanie;

d) do 6 października 2023 r. – ogłoszenie wyników, ustalenie listy zwycięskich propozycji do projektu budżetu Miasta na rok 2024.

2. Przez cały okres przeprowadzania konsultacji będzie prowadzona akcja informacyjna dotycząca budżetu obywatelskiego.

 

§ 5. Powołuje się Zespół Opiniujący w składzie:

 

Przewodniczący Zespołu:

Adam Karzewnik                                – Wiceprezydent Miasta

 

Z-ca Przewodniczącego Zespołu:

Katarzyna Szokalska   – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji

 

Członkowie Zespołu:

Krystyna Czechowska   – Radna Rady Miasta

Lech Kaźmierczak    – Radny Rady Miasta

Wiesława Olejnik – Radna Rady Miasta

Jadwiga Wójcik  – Radna Rady Miasta

Agnieszka Kosela                                – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Janusz Korczak-Ziołkowski                  – Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Monika Skulska-Szal                            – Inspektor Referat Edukacji

Paweł Czajka – Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego

Karol Szokalski   – Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

 

§ 6.1. Do zadań Zespołu Opiniującego należy weryfikacja zgłoszonych projektów co do ich zgodności
z prawem, wykonalności technicznej oraz spełnienia przez nie wymogów formalnych.

2. Zespół Opiniujący działa w oparciu o Regulamin stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Wzór karty projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na rok 2023 stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7.1. Referat Ewidencji Ludności sporządza aktualny spis uprawnionych do głosowania.

2. Biuro Prasowe promuje budżet obywatelski i zgłoszone projekty w środkach masowego przekazu.

3. Bieżącą obsługę strony internetowej www.piotrkow.plw zakresie zamieszczania zgłoszonych projektów, projektów pozytywnie zaopiniowanych, które stanowią „Listę Projektów” oraz informacji o projektach negatywnie zaopiniowanych wraz z uzasadnieniem zapewnia Biuro Prasowe.

 

§ 8. Referat Informatyki wdraża program elektroniczny do kompleksowej obsługi projektu „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim” na rok 2023 z uwzględnieniem:

1) możliwości sporządzania wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej,

2) przygotowania interaktywnej karty do głosowania,

3) sporządzenia protokołu z głosowania.

 

§ 9. Właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta/jednostki organizacyjne Miasta analizują i opiniują projekty w zakresie swoich działań.

 

§ 10. Zobowiązuje się dyrektorów, kierowników biur, referatów, samodzielne stanowiska oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta do udzielania Zespołowi Opiniującemu pomocy w realizacji jego zadań.

 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym