artykuł nr 1

listopad 2003

Zarządzenie Nr 464/03

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazów nieruchomości, poł. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Krętej 6-8 oraz ul. Wroniej 46.

Zarządzenie Nr 465/03 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s ustalenia odpłatności za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2003/2004.

Zarządzenie Nr 466/03 Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s umorzenia zaległych należności za pobyt dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 467/03

z dnia 03 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic z sygnalizacja świetlną w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 468/03

z dnia 04 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót modernizacji ulicy Sulejowskiej, wg procedur unijnych.

Zarządzenie Nr 469/03

z dnia 12 listopada 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji./zwiększenie dotacji dla Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk” o kwotę 10.000 zł na działalność profilaktyczno – integracyjną dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dotacja po zmianie wynosi ogółem 45.000 zł/

Zarządzenie Nr 470/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych.

Zarządzenie Nr 471/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na strzeżenie obiektów Urzędu Miasta znajdujących się przy: Pasażu Rudowskiego 10, Szkolnej 28, Dąbrowskiego 5/7 oraz ochrona kasy przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 472/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remonty sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 11 w ramach zadania – Remonty w szkołach podstawowych.

Zarządzenie Nr 473/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na konserwację i naprawę urządzeń sygnalizacji świetlnej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 r.

Zarządzenie Nr 474/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych, papierniczo-geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w roku 2004.

Zarządzenie Nr 475/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek w 2003 r.

Zarządzenie Nr 476/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji deszczowej w ulicach: Żurawiej Witowskiej i Wodnej wraz z projektem drogowym dla tych ulic i połączeniem ich z ulicą Różaną.

Zarządzenie Nr 477/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania środków finansowych./ dotacja dla Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 3.300,00 zł na zorganizowanie konkursu na najlepszy scenariusz przedstawienia sztuki teatralnej pt. „Żyję trzeźwo” o tematyce antyalkoholowej wśród młodzieży drugich klas gimnazjalnych/

Zarządzenie Nr 478/03

z dnia 17 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2003 r. ustnych przetargów nieograniczonych na zbycie nieruchomości gminnych, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:ul. Przemysłowej 4,ul. Bednarskiej 10,ul. Bednarskiej 12,ul. Bawełnianej 27a, ul. Bawełnianej 27 b,ul. Bawełnianej 27c,ul. Orlej 9 i,ul. Orlej 9 j.

Zarządzenie Nr 479/03

z dnia 19 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na nabycie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 62.

Zarządzenie Nr 480/03

z dnia 19 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usługi administratora targowisk miejskich.

Zarządzenie Nr 481/03

z dnia 19listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną referatów nadzorowanych przez Skarbnika Miasta.

Zarządzenie Nr 482/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja w 2003 r. dla KS „Concordia” w wys. 15.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonego w umowie – przygotowanie I zespołu piłki nożnej do awansu do IV ligi/

Zarządzenie Nr 483/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./dotacja w 2003 r. dla KS „Piotrkowianin-Kiper” w wys. 12.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonego w umowie – przygotowanie zespołu piłki ręcznej mężczyzn do ekstraklasy.

Zarządzenie Nr 484/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./ dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia Działań Artystycznych „GALERIA OFF” w wys. 9.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie – projekt graficzny i częściowe koszty druku katalogu „Interakcje”/

Zarządzenie Nr 485/0

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji./dotacja w 2003 r. dla Stowarzyszenia „Busola dla artystycznie uzdolnionych dzieci” w wys. 1.500 zł na realizację zadania zleconego z zakresu kultury, określonego w umowie – koszty „edukacji bajecznej”/

Zarządzenie Nr 486/03

z dnia 20 listopada 2003 r. w/s przeprowadzenia weryfikacji wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, ustalającego taryfy cenowe na wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2004.

Zarządzenie Nr 487/03

z dnia 24 listopada 2003 r. w/s opłat za wykonywanie kopii dokumentów na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej./1. Za sporządzenie kserokopii dokumentów w formacie A4 – 0,30 zł za stronę, 0,50 zł za dokument dwustronny,2. Za sporządzenie kserokopii dokumentów w formacie A3 stosuje się stawki, o których mowa powyżej mnożąc je przez współczyn-nik 2.3. Za sporządzenie kopii dokumentów na nośniku elektronicznym – dyskietce, pobiera się opłatę w wys. 2,00 zł /koszt nośnika/4. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów zapisanych na nośniku elektronicznym – dyskietce, pobiera się opłatę w wys. 7,00 zł /koszt nośnika oraz koperty zabezpieczającej/ Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Nr 519/03

Zarządzenie Nr 488/03

z dnia 24 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 489/03

z dnia 25 listopada 2003 r. w/s zmian w składzie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na obsługę prawną referatów nadzorowanych przez Skarbnika Miasta.

Zarządzenie Nr 490/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę podłogi w sali gimnastycznej IV LO w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 491/03

z dnia 26 listopada2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont stropów w pracowniach gastronomicznych ZSP nr 4, ul. Sienkiewicza 10/12 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 492/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty dekarsko-blacharskie w Szkole Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 493/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na częściową wymianę stolarki okiennej w Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 494/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Roosevelta, Glinianej, Dzikiej w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 495/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003.

Zarządzenie Nr 496/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Zespołu ds. protokolarnego przekazania Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 5 i 7.

Zarządzenie Nr 497/03

z dnia 26 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Poleśnej, Krętej, Spacerowej, Wschodniej, Rakowskiej, Zimnej i Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim – roboty dodatkowe.

Zarządzenie Nr 498/03

z dnia 27 listopada 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonych przy ulicach: Garbarskiej 31 m.56, Mieszka I-go 1 m.25, Rysiej 3 m.7, ks. P. Ściegiennego 10 m.31, Jerozolimskiej 25 m.18 i m.8, wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicach: ks. P. Skargi 2 m.6, Pawlikowskiego 2 m.9, Krasickiego 10 m.1, Szmidta 15 m.17, ks. P. Ściegiennego 13 m.10 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 499/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s zmian w budżecie zadaniowym Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta.

Zarządzenie Nr 500/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 501/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż 3 sztuk terminali informacyjnych – kiosków multimedialnych.

Zarządzenie Nr 502/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 503/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej.

Zarządzenie Nr 504/03

z dnia 28 listopada 2003 r. w/s wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.