artykuł nr 1

Sierpień 2003

Zarządzenie Nr 342/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont i konserwację rowów przydrożnych oraz cieków wodnych, profilowanie poboczy gruntowych, koszenie traw w rowach i na poboczach na terenie Piotrkowa Tryb.

Zarządzenie Nr 343/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Zarządzenie Nr 344/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty remontowe, budowlane i sanitarne pod nazwą: „Remont szkół i placówek oświatowych - zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.LO Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim (przemurowanie wierzchniej warstwy części przypory południowo-wschodniej na głębokości ok. 50 cm.), 2.LO Nr 3 w Piotrkowie Tryb. (remont sanitariatów dziewcząt na II piętrze), LO Nr 3 w Piotrkowie Tryb. (wymiana części ogrodzenia na długości od narożnika północno-zachodniego wzdłuż boiska do narożnika sali gimnastycznej, północna strona działki od strony ul. Szkolnej).

Zarządzenie Nr 345/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na naprawę podłóg i wymianę boazerii ściennych w ramach zadania p.n. „Remonty szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.Szkoła Podstawowa Nr 11 w Piotrkowie Tryb. – wymiana warstw podłogowych na korytarzu na II piętrze, 2.Szkoła Podstawowa Nr 13 w Piotrkowie Tryb. – zerwanie boazerii drewnianej, nowe tynki i malowanie – przedsionek, korytarz do świetlicy, korytarz do sali gimnastycznej - parter, 3.Szkoła Podstawowa Nr 16 w Piotrkowie Tryb. – zerwanie boazerii drewnianej, remont pęknięć ściany nośnej, nowe tynki i malowanie – korytarz do sali gimnastycznej – parter.

Zarządzenie Nr 346/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont kotłów typu ECA IV, montaż pieca typu KZ-5 wraz z osprzętem w ramach zadania p.n. „Remonty szkół i placówek światowych- zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1.Bursa Szkolna Nr 1 przy ul. Broniewskiego16 w Piotrkowie Trybunalskim- montaż nowego pieca typu KZ-5, remont jednego pieca typu ECA IV, wymiana rozdzielaczy zasilających i powrotnych wraz z zaworami; 2.Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – remont jednego kotła typu ECA IV (9 członów).

Zarządzenie Nr 347/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do komputerowej obsługi korespondencji w Urzędzie Miasta.

Zarządzenie Nr 348/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont nawierzchni ulic w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 349/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na rok 2003 dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 222.800 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 433/2003

Zarządzenie Nr 350/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na rok 2003 dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 14.584 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegających na prowadzeniu Klubu Młodzieżowego „Światło”

Zarządzenie Nr 351/03

z dnia 1 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Urwistej i ul. Leśnej.

Zarządzenie Nr 352/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Powiat Grodzki Piotrków Trybunalski oraz przez Skarb Państwa. Zarządzenie Nr 353/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s stosowania standardu opracowań geodezyjnych i kartograficznych przy udzielaniu zamówień przez Gminę Piotrków Trybunalski.

Zarządzenie Nr 354/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: B. Chrobrego 1 m.14, Wroniej 43 m.53, Mieszka I-go 1 m. 4, 17, 20, 22, 32.

Zarządzenie Nr 355/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim mgr Jolancie Rycerz – Mojsiejów.

Zarządzenie Nr 356/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. Dotacja w 2003 r. dla Piotrkowskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w wys. 3.000 zł. na realizację zadania zleconego z zakresu kultury – dodruk katalogu ilustrującego wystawę prac artystów plastyków w Pradze

Zarządzenie Nr 357/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. Dotacja na II półrocze 2003 r. dla Spółdzielczego Klubu Sportowego „Start” w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 1.000 zł. na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie

Zarządzenie Nr 358/03

z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Zarządu dla Miasta i Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 3.000 zł na wykonanie zadania z zakresu profilaktyki chorób cukrzycy

Zarządzenie Nr 359/03 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na 2003 r. dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 2.100 zł na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii dla 60 dzieci i młodzieży

Zarządzenie Nr 360/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja dla Centrum Edukacji i Pracy OHP w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 20.000 zł na organizację warsztatów szkoleniowych z zakresu aktywnego poszukiwania pracy pt.”Szansa – Vademecum Młodego Przedsiębiorcy”.

Zarządzenie Nr 361/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Piotrkowie Trybunalskim zawarty pomiędzy ul. Pawłowską, nieruchomością przy ul. Pawłowskiej 52, terenem ogrodów działkowych „Malwa”, ul. Wojska Polskiego oraz „Projektowaną 1”.

Zarządzenie Nr 362/03

z dnia 7 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na weryfikację danych ewidencji gruntów miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zakresie oznaczeń użytków gruntowych.

Zarządzenie Nr 363/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Belzackiej 102 m.34, Rysiej 3 m.23.

Zarządzenie Nr 364/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: ks. P. Skargi 2 m.12, Krasickiego 10 m.46.

Zarządzenie Nr 365/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy ulicach: Topolowej 16/20 m.17 i 13, Krasickiego 1 m.20, Krasickiego 2 m.35, Lelewela 26G m.1 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz poł. przy ulicach: B. Chrobrego 1 m.14, ks. P. Ściegiennego 6a m.1, Krasickiego 8 m.5 , Wolborskiej 4 m.1, Doroszewskiego 5 m.31, Mieszka I-go 1 m.4, 17, 20, 22, 32 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 366/03

z dnia 11 sierpnia 2003 r. w/s zlecenia realizacji zadania i przyznania dotacji. Dotacja na 2003 r. dla Zarządu Rejonowego PCK w Piotrkowie Trybunalskim w wys. 2.100 zł na realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii letnich dla dzieci.

Zarządzenie Nr 367/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na organizację koncertu podczas festynu p.n. „Młodzież dla młodzieży” w dniu 14 września 2003 r. w Parku Jana Pawła II przy ul. Słowackiego.

Zarządzenie Nr 368/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. ws powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania pod nazwą „Remont szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: I LO w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Szkoła Podstawowa Nr 12 w Piotrkowie Tryb.

Zarządzenie Nr 369/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14. 821.752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003 r.

Zarządzenie Nr 370/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na cmentarzu wojennym przy ulicy Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 371/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokalu mieszkalnego nr 34 w budynku położonym przy ulicy Piastowskiej 10 stanowiącym własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu.

Zarządzenie Nr 372/03

z dnia 12 sierpnia 2003 r. w/s sprzedaży w trybie bez-przetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu, położonych przy ulicach: Sulejowskiej 25 m.2, Krasickiego 5 m.2 i 7.

Zarządzenie Nr 373/0

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piotrkowie Tryb.(Barbara Brzezińska)

Zarządzenie Nr 374/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim (Małgorzata Błaszczyńska)

Zarządzenie Nr 375/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Tryb(Anna Kulisa)

Zarządzenie Nr 376/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie: 1. Koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim wraz z koncepcją programowo-przestrzenną, 2. Studium wykonalności dla oczyszczalni ścieków, 3. Raportu oddziaływania na środowisko, 4. Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności.

Zarządzenie Nr 377/03

z dnia 22 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę ronda im. E. Gierka w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 378/03

z dnia 25 sierpnia 2003 r. w/s ogłoszenia konkursu wewnętrznego na stanowisko specjalisty w Referacie Budżetu i Analiz Finansowych Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu jej działania oraz regulaminu konkursu.

Zarządzenie Nr 379/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na remont kotłów typu ECA IV, montaż pieca typu KZ – 5 wraz z osprzętem w ramach zadania pn. „Remonty szkół i placówek oświatowych – zakup usług remontowych” na następujących obiektach: 1. Bursa Szkolna Nr przy ul. Broniewskiego 16 w Piotrkowie Trybunalskim – montaż nowego pieca typu KZ – 5, remont jednego pieca typu ECA IV, wymiana rozdzielaczy zasilających i powrotnych wraz z zaworami; 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim – remont jednego kotła typu ECA IV (9 członów)

Zarządzenie Nr 380/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta ujednoliconych formularzy procedur

Zarządzenie Nr 381/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2003

Zarządzenie Nr 382/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s zmian w wykonawczym budżecie Urzędu Miasta

Zarządzenie Nr 383/03

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w/s powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Zarządzenie Nr 384/03

z dnia 27 sierpnia 2003 r. w/s organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Zarządzenie Nr 385/03

z dnia 28 sierpnia2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 151 z dnia 30.04.2003r. w sprawie przyznania na 2003 rok miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne z wykorzystaniem prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych

Zarządzenie Nr 386/03

z dnia 28 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 14 821 752 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2003r.

Zarządzenie Nr 387/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 września 2003 r. ustnych przetargów ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych przy:ul. B. Prusa – dz. nr 2/238,ul. Krakowskie Przedmieście – dz. nr 357/2,ul. Geodezyjnej – dz. nr 395/3.