artykuł nr 1

Zarządzenie nr 215 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 215

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się konkurs na stanowisko dyrektora III liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym