artykuł nr 1

Zarządzenie nr 193 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zarządzenie  Nr 193

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z  dnia  17 czerwca 2022  roku

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu miasta
dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 11 ust. 1  pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały Nr XLV/571/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz na podstawie wyników przeprowadzonego konkursu zarządza się, co następuje:  

§ 1. Postanawia się udzielić na okres od dnia wydania niniejszego zarządzenia do dnia 15 grudnia 2022r.,  Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Śląskiej 5/7, wsparcia finansowego z budżetu miasta w wysokości 40.000,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych) na realizację zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, obejmującego wykonanie prac konserwatorskich przy pozytywie organowym – zasilanie powietrzne (kanały i przepustnica) oraz piszczałki (jeden z siedmiu głosów) wraz z klocem i ławą w zabytkowym kościele p.w. Nawiedzenia N.M.P. przy ul. Krakowskie Przedmieście 31/33 w Piotrkowie Trybunalskim. Zasady realizacji zadania określi umowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym