artykuł nr 1

Zarządzenie nr 99 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 99

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XLVI/578/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 745.892,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o 398.494,00 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o 347.398,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 745.892,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o 384.919,00 zł,

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań powiatu o 360.973,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/B.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, stanowiący załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIX/612/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5.

 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

dochody 530.116.836,54 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy 378.447.791,61 zł,

dochody bieżące 349.077.271,33 zł,

dochody majątkowe 29.370.520,28 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu 151.669.044,93 zł

dochody bieżące 141.488.779,93 zł,

dochody majątkowe 10.180.265,00 zł,

wydatki 606.527.319,02 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy 443.632.068,40 zł,

wydatki bieżące 342.961.780,57 zł,

wydatki majątkowe 100.670.287,83 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu 162.895.250,62 zł,

wydatki bieżące 148.285.272,88 zł,

wydatki majątkowe 14.609.977,74 zł.

 

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 51.000,00 zł, która po zmianie wyniesie  564.057,77 zł.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym