artykuł nr 1

Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji