artykuł nr 1

Zarządzenie nr 377 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 377

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 grudnia 2021 roku

 

w sprawie ustalenia etatyzacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na
2022 rok.

 

Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372,1834) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam etatyzację Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok w ilości 306,25.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym