artykuł nr 1

Zarządzenie nr 376 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 376

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 poz. 2095, poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/575/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem  Nr 1.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i traci moc z dniem 1 stycznia 2022 roku.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym