artykuł nr 1

Zarządzenie nr 373 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 373

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2022-2025 z perspektywą po roku 2025

 

Na podstawie artykułu 32 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 741 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

  1. Zatwierdzam Wieloletni Program Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2022-2025, z perspektywą po 2025 roku.
  2. Ustęp 1. Program stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i określa zakres obszarów wskazanych do objęcia opracowaniem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
  1. Ustęp 2. Program, w zakresie określonym w ustępie 1 podlega aktualizacji przynajmniej raz w roku najpóźniej w jego czwartym kwartale.
  2. Traci moc zarządzenie Numer 379 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2020 roku
  3. Wykonywanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak