artykuł nr 1

Zarządzenie nr 371 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 371

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami ) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żółtej, oznaczoną w ewidencji gruntów obręb 11 jako działka numer 210 o powierzchni 0,1073 ha.

§ 2.1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości: 23.000,00 zł.

2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;

- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,

- podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

§ 3. Realizację zarządzenia oraz sporządzenie sprawozdania z jego wykonania powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym