artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 358 z dn. 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 358

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia,  ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej  w 2022 roku.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 2a, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej, w składzie:

1.  Grzegorz Janowski - Przewodniczący Komisji Konkursowej – przedstawiciel organu,

2.  Katarzyna Chmielewska - Sekretarz  Komisji Konkursowej – przedstawiciel organu,

3.  Anetta Adaszek - Członek Komisji Konkursowej – przedstawiciel organu,

4. Eliza Gałas - Członek Komisji Konkursowej – Dyrektor Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym