artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 356 z dn. 15 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 356

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2774 z dnia 16 lipca 2014 roku), zmienionej Uchwałą XXVIII/378/16 z dnia 30 listopada 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 5439 z dnia 9 grudnia 2016 roku),  zmienionej Uchwałą XVII/280/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 1771 z dnia 18 marca 2020 roku) w związku z Uchwałą Nr III/35/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Stypendialną kwalifikującą wnioski o przyznanie stypendiów, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe w składzie:

 

1. Lech Kaźmierczak

2. Ludomir Pencina

3. Mariusz Staszek

4. Anita Wojtala-Rudnicka

5. Wojciech Bonarski

§2

Komisja Stypendialna w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów sportowych stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą XXVIII/378/16 z dnia 30 listopada 2016 roku oraz Uchwałą XVII/280/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 roku.

§3

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 405 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

 

dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym