artykuł nr 1

Zarządzenie nr 347 z dn. 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 347

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 9 grudnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz depozytów w kasach i punktach kasowych Urzędu Miasta 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 z późni. zm.) oraz art. 4, 10, 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późni. zm.), instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 361/2016 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 września 2016 roku, w związku z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego planem inwentaryzacji na 2021 rok oraz wnioskiem Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespoły spisowe w składach osobowych:

Zespół nr 1:

 1. Katarzyna Rutkowska-Warchulińska – przewodnicząca zespołu
 2. Daria Cieślik – członek

Zespół nr 2:

 1. Elżbieta Krasoń – przewodnicząca zespołu
 2. Magdalena Richter-Riahi – członek

Zespół nr 3:

 1. Jadwiga Karbowiak – przewodnicząca zespołu
 2. Magdalena Morawska – członek

§ 2. 1. Wyznaczam zespół spisowy nr 1 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, metodą spisu z natury, gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz depozytów w kasie i na stanowisku kasowym Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10.

2. Wyznaczam zespół spisowy nr 2 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, metodą spisu z natury, gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz depozytów w kasie i na stanowiskach kasowych Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28.

3. Wyznaczam zespół spisowy nr 3 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej, metodą spisu z natury, gotówki, druków ścisłego zarachowania oraz depozytów w punkcie kasowym CIT Urzędu Miasta przy ul. Zamurowej 11.

4. Spis z natury należy przeprowadzić w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:

 1. w kasie przy Pasażu Rudowskiego 10: Anna Krakowska i Doroty Marosek, według stanu na dzień 31.12.2021 roku;
 2. na stanowisku kasowym przy Pasażu Rudowskiego 10: Marta Sokulska i Partycja Sitarz, według stanu na dzień 31.12.2021 roku;
 3. w kasie przy ul. Szkolnej 28: Ewy Bilskiej i Olga Pęcina, według stanu na dzień 31.12.2021 roku;
 4. na stanowiskach kasowych przy ul. Szkolnej 28: Anna Dajcz i Wojciech Sierant, według stanu na dzień 31.12.2021 roku;
 5. w punkcie kasowym CIT przy ul. Zamurowej 11: Błażeja Cecoty, według stanu na dzień 31.12.2021 roku.


§ 3.1. Zobowiązuję osoby powołane w skład zespołów spisowych do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi i uregulowaniami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji, w szczególności  § 17, zawartymi w Zarządzeniu nr 361 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej i ich stosowania.

2. Osoby powołane w skład zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym