artykuł nr 1

Zarządzenie nr 346 z dn. 9 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr  346

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  9 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z póź.zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 z późn.zm.) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

§ 1. Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

§ 2. Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym