artykuł nr 1

Zarządzenie nr 344 z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr  344

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2021

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.zm.) oraz § 27 Uchwały Nr XXXI/426/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 107.210,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody dotyczące gminy o – 84.559,00 zł,

- zwiększa się dochody dotyczące powiatu o – 22.651,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 1/A i 1/B.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę – 107.210,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki dotyczące zadań gminy o – 165.177,00 zł,

- zmniejsza się wydatki dotyczące zadań powiatu o – 57.967,00 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2/A i 2/B.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3/A.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4/A i 4/B.

5. Dokonuje się zmiany w planie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, zgodnie z załącznikami nr 5/A i 5/B.

6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z geodezją i kartografią, zgodnie z załącznikiem nr 6/B.

 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach wynosi:

Dochody – 558.394.611,45 zł, w tym:

dochody dotyczące zadań gminy – 408.897.453,85 zł,

dochody bieżące – 384.759.468,85 zł,

dochody majątkowe – 24.137.985,00 zł,

dochody dotyczące zadań powiatu – 149.497.157,60 zł,

dochody bieżące – 145.214.846,60 zł,

dochody majątkowe - 4.282.311,00 zł,

 

wydatki – 581.894.611,45 zł w tym:

wydatki dotyczące zadań gminy – 420.978.104,84 zł,

wydatki bieżące – 361.610.997,44 zł,

wydatki majątkowe – 59.367.107,40 zł,

wydatki dotyczące zadań powiatu – 160.916.506,61 zł,

wydatki bieżące – 149.830.581,30 zł,

wydatki majątkowe - 11.085.925,31 zł,

 

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 80.000,00 zł, która po zmianie wyniesie  78.366,00 zł.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Wiceprezydent Miasta

Andrzej Kacperek