artykuł nr 1

Zarządzenie nr 341 z dnia 3 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 341

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 3 grudnia 2021 roku

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego według stanu na dzień 31.12.2021r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 z późni. zm.) oraz art. 4, 10, 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późni. zm.), instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 361/2016 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 września 2016 roku, w związku z zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego planem inwentaryzacji na 2021 rok oraz wnioskiem Przewodniczącego Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Powołuję zespół spisowy nr 1 w składzie:
  1. Jacek Bykowski - przewodniczący
  2. Katarzyna Gronowska - członek

przy udziale pani Jolanty Kopeć jako osoby sprawującej nadzór nad mieniem.

 1. Wyznaczam zespół spisowy nr 1 do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów promocyjnych i informacyjnych wraz z ich wyceną, będących w dyspozycji Biura Partnerstwa i Funduszy, metodą spisu z natury.
 2. Spis z natury należy przeprowadzić w terminie od 17.12.2021 do 31.12.2021 r.
 3. Stanem wyjściowym do rozliczenia inwentaryzacji jest stan na dzień 30.11.2021 r.
 4. Ustalenie stanu materiałów promocyjnych i informacyjnych na dzień 31.12.2021 r. nastąpi w Biurze Partnerstwa i Funduszy poprzez dopisanie do stanu składników stwierdzonych drogą inwentaryzacji zwiększeń oraz odpisanie zmniejszeń, jakie nastąpią w okresie od 01.12.2021 do 31.12.2021, według stanu wynikającego z prowadzonej w tym biurze ewidencji.

 

§ 2

 1. Powołuję zespół spisowy nr 2 w składzie:
  1. Michał Zajączkowski - przewodniczący
  2. Błażej Cecota - członek

przy udziale pana Anity Wojtali-Rudnickiej jako osoby sprawującej nadzór nad mieniem.

 1. Wyznaczam zespół spisowy nr 2 do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów promocyjnych i informacyjnych wraz z ich wyceną, będących w dyspozycji Referatu Kultury, Sportu i Promocji Miasta, metodą spisu z natury.
 2. Spis z natury należy przeprowadzić w terminie od 17.12.2021 do 31.12.2021 r.
 3. Stanem wyjściowym do rozliczenia inwentaryzacji jest stan na dzień 30.11.2021 r.
 4. Ustalenie stanu materiałów promocyjnych i informacyjnych na dzień 31.12.2021 r. nastąpi w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Miasta poprzez dopisanie do stanu składników stwierdzonych drogą inwentaryzacji zwiększeń oraz odpisanie zmniejszeń, jakie nastąpią w okresie od 01.12.2021 do 31.12.2021, według stanu wynikającego z prowadzonej w tym referacie ewidencji.

 

§ 3

 1. Powołuję zespół spisowy nr 3 w składzie:
  1. Marcin Fijałkowski - przewodniczący
  2. Piotr Gruszczyński - członek

przy udziale pana Błażej Cecoty jako osoby sprawującej nadzór nad mieniem.

 1. Wyznaczam zespół spisowy nr 3 do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów promocyjnych i informacyjnych wraz z ich wyceną, będących w dyspozycji Centrum Informacji Turystycznej, metodą spisu z natury.
 2. Spis z natury należy przeprowadzić w terminie od 17.12.2021 do 31.12.2021 r.
 3. Stanem wyjściowym do rozliczenia inwentaryzacji jest stan na dzień 30.11.2021 r.
 4. Ustalenie stanu materiałów promocyjnych i informacyjnych na dzień 31.12.2021 r. nastąpi w Centrum Informacji Turystycznej poprzez dopisanie do stanu składników stwierdzonych drogą inwentaryzacji zwiększeń oraz odpisanie zmniejszeń, jakie nastąpią w okresie od 01.12.2021 do 31.12.2021, według stanu wynikającego z prowadzonej w CIT ewidencji.

 

§ 4

 1. Powołuję zespół spisowy nr 4 w składzie:
 1. Paweł Gemel - przewodniczący
 2. Piotr Pawlak - członek

przy udziale pana Krzysztofa Michalskiego jako osoby sprawującej nadzór nad mieniem.

 1. Wyznaczam zespół spisowy nr 4 do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej wraz z jego wyceną, będącego w dyspozycji Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony, metodą spisu z natury.
 2. Spis z natury należy przeprowadzić w terminie od 17.12.2021 do 31.12.2021 r.
 3. Stanem wyjściowym do rozliczenia inwentaryzacji jest stan na dzień 30.11.2021 r.
 4. Ustalenie stanu wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej na dzień 31.12.2020 r. nastąpi w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony poprzez dopisanie do stanu składników stwierdzonych drogą inwentaryzacji zwiększeń oraz odpisanie zmniejszeń, jakie nastąpią w okresie od 01.12.2021 do 31.12.2021 r., według stanu wynikającego z prowadzonej w tym referacie ewidencji.

 

§ 5

 1. Powołuję zespół spisowy nr 5 w składzie:
 1. Marcin Kuna - przewodniczący
 2. Renata Sosnowska-Nowak - członek

przy udziale pana Mariusza Magiery jako osoby sprawującej nadzór nad mieniem.

 1. Wyznaczam zespół spisowy nr 5 do przeprowadzenia inwentaryzacji biletów jednorazowych komunikacji miejskiej wraz z ich wyceną, będących w dyspozycji Referatu Administracji i Majątku, metodą spisu z natury.
 2. Spis z natury należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2021 r.

 

§ 6

 1. Zobowiązuję osoby powołane w skład zespołów spisowych do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi i uregulowaniami dotyczącymi sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji, w szczególności § 17, zawartymi w Zarządzeniu nr 361/2016 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej i ich stosowania.

 

 1. Zobowiązuję Przewodniczącego GKI do przeprowadzenia szkolenia zespołów spisowych w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

 

§ 7

Osoby powołane w skład zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, terminowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

 

§ 8

 1. Zobowiązuję osoby sprawujące nadzór nad inwentaryzowanym mieniem do porównania ilości i wartości spisanych składników majątku z ilością i wartością tych składników, wynikającą z prowadzonej w komórce ewidencji i ustalenia różnic.
 2. Jeżeli stan rzeczywisty ustalony w drodze inwentaryzacji jest niższy od stanu ewidencyjnego, wynikającego z prowadzonych w komórce rejestrów, powstaje niedobór.
 3. Jeżeli stan rzeczywisty ustalony w drodze inwentaryzacji jest wyższy od stanu ewidencyjnego, wynikającego z prowadzonych w komórce rejestrów, powstaje nadwyżka.
 4. Wyniki rozliczenia inwentaryzacji w formie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych osoba sprawująca nadzór nad mieniem przekazuje Przewodniczącemu GKI.

 

§ 9

Prawidłowe wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został odpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym