artykuł nr 1

Zarządzenie nr 340 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 340

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 1 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia aktualizacji cennika pamiątek i wydawnictw

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1

Wprowadza się aktualizację cennika pamiątek i wydawnictw do sprzedaży w Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, przyjętego zarządzeniem Nr 158 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmiany cennika pamiątek i wydawnictw sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim, który otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym