artykuł nr 1

Zarządzenie nr 339 z dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 339

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 01 grudnia 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r. przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminu przetargów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

 

1. Ewelina Mielczarek przewodnicząca

2. Elżbieta  Nieśmiałek członek

3. Katarzyna Grzejszczak członek

4. Renata Niewińska członek

5. Monika Dworzyńska członek

 

do przeprowadzenia w dniu 14 stycznia 2022 r. ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:

- ul. Litewskiej 19 – ul. Krzywej 2, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 15 jako działka numer 621/1 o powierzchni 0,0591 ha,

- ul. Broniewskiego – ul. Ronalda Reagana o łącznej powierzchni 0,0857 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 20 jako działki numer: 223/1 i 219/1,

- ul. Ronalda Reagana o łącznej powierzchni 0,4653 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 20 jako działki numer: 223/4, 225/1 i 224/1.

 

§ 2. Przyjmuje się regulamin przetargów stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Komisja może skutecznie podejmować czynności przy udziale przewodniczącego komisji i co najmniej 3 członków.

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji z powodu zdarzeń losowych w dniu wyznaczonym, jako termin przetargu obowiązki przewodniczącego będzie pełniła członek komisji Elżbieta Nieśmiałek.

 

§ 4. Zobowiązuje się Komisję Przetargową do zapewnienia całości dokumentacji dotyczącej przetargu, sporządzenia protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz informacji o wyniku przetargu.

 

§ 5. Zobowiązuje się Biuro Prawne do zapewnienia obsługi prawnej przetargów.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym