artykuł nr 1

Zarządzenie nr 328 z dnia 24 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 328

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  24 listopada 2021 roku

 

w sprawie zmian w planach finansowych

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XLV/558/21 z dnia 24 listopada 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/A, 2/A, 3/A, 3/B, 4/A, 5/1/A, 5/A, 6/A, 7/A, 8/A, 9/1/A, 9/A, 9/1/B, 10/1/B, 10/B, 11/B, 12/A, 12/B, 13/1/A, 13/A, 13/1/B, 13/B, 14/A, 15/1/A, 15/A, 15/B, 16/1/A, 16/A, 16/B, 17/1/A, 17/1/B,  

- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikami Nr 19/1/A, 19/A, 19/B,

- Dziennego Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 20/A,

- Miejskiego Żłobka Dziennego, zgodnie z załącznikami Nr 21/1/A, 21/A,

- Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek”, zgodnie z załącznikiem Nr 22/A,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z załącznikami Nr 23/1/A, 23/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 2, zgodnie z załącznikami Nr 24/1/A, 24/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z załącznikami Nr 25/1/A, 25/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikami Nr 26/1/A, 26/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 27/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 28/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 11, zgodnie z załącznikiem Nr 29/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 30/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 13, zgodnie z załącznikami Nr 31/1/A, 31/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 16, zgodnie z załącznikiem Nr 32/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 33/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 5, zgodnie z załącznikami Nr 34/1/A, 34/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 7, zgodnie z załącznikami Nr 35/1/A, 35/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 8, zgodnie z załącznikiem Nr 36/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 11, zgodnie z załącznikami Nr 37/1/A, 37/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 12, zgodnie z załącznikiem Nr 38/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 14, zgodnie z załącznikami Nr 39/1/A, 39/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 15, zgodnie z załącznikiem Nr 40/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 16, zgodnie z załącznikiem Nr 41/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 19, zgodnie z załącznikami Nr 42/1/A, 42/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 20, zgodnie z załącznikiem Nr 43/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 44/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 26, zgodnie z załącznikiem Nr 45/A,

- Centrum Usług Wspólnych, zgodnie z załącznikiem Nr 46/A,

- II Liceum Ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikami Nr 47/1/B, 47/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikami Nr 48/1/B, 48/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, zgodnie z załącznikami Nr 49/1/B, 49/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 50/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, zgodnie z załącznikami Nr 51/1/B, 51/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, zgodnie z załącznikami Nr 52/1/B, 52/B,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z załącznikiem Nr 53/B,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zgodnie z załącznikiem Nr 54/B,

- Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikami Nr 55/1/B, 55/B,

- Domu Dziecka, zgodnie z załącznikami Nr 56/1/B, 56/B.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Podpisał:

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

(-) Krzysztof Chojniak