artykuł nr 1

Zarządzenie nr 324 z dnia 22 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 324

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 22-11-2021 roku

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania

Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. W związku z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1. Andrzej Kędzierski–Kierownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Przewodniczący Komisji,

2. Agnieszka Kosela – Kierownik w Referacie Gospodarki Nieruchomościami - Członek Komisji,

3. Elżbieta Bujakowska – Z-ca Kierownika w Referacie Gospodarki Nieruchomościami - Członek Komisji,

4. Latocha Katarzyna – Inspektor w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Sekretarz Komisji.

2. Nabór przeprowadzany jest na podstawie procedury P_10.

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

§ 2

1. Komisja w ramach własnego składu może wyłonić zespoły robocze, w celu usprawnienia pracy komisji.

2. Decyzję o wyłonieniu zespołów Komisja podejmie na pierwszym posiedzeniu po otwarciu ofert.

 

§ 3

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej w szczególności należy:

a) odebranie przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej ofert kandydatów oraz potwierdzenie odbioru podpisem w rejestrze ofert złożonych na dany nabór,

b) dokonanie otwarcia kopert zawierających oferty kandydatów,

c) sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów,

d) dokonanie wstępnej analizy dokumentów, w celu sprawdzenia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu (wstępna selekcja kandydatów),

e) ustalenie i sporządzenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu,

f) wyznaczenie terminu przeprowadzenia selekcji końcowej dla kandydatów oraz zabezpieczenie pomieszczenia dla przeprowadzenia tej selekcji,

g) zaproszenie kandydatów na selekcję końcową obejmującą przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego, informatycznego i rozmowy kwalifikacyjnej,

h) przygotowanie testu merytorycznego, informatycznego w porozumieniu z Biurem Zarządzania Zasobami Ludzkimi i przekazania ich na jeden dzień przed terminem drugiego etapu rekrutacji celem opieczętowania testów pieczątką Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

i) odbiór kompletu testów przez Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w dniu drugiego etapu naboru,

j) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie,

k) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

l) sporządzenie informacji o wynikach naboru i przekazanie do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

m) przekazanie do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi kompletnej dokumentacji, z postępowania rekrutacyjnego, celem dalszego postępowania i przechowania dokumentacji aplikacyjnej kandydatów w sposób określony w Regulaminie.

 

§ 4

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym