artykuł nr 1

Zarządzenie nr 316 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 316

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 16 listopada 2021 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego, oznaczoną w ewidencji gruntów obręb 28 jako działka numer 1/23 o powierzchni 0,0082 ha.

Sprzedaż wyżej wymienionej działki następuje na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 134, oznaczonej jako działki numer 9 i 10 obręb 28.

 

§ 2.1. Ustala się cenę sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości: 47.400,00 zł netto.

Sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązującej w dacie sprzedaży stawki (obecnie 23%), stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późniejszymi zmianami).

2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wykaz, o którym mowa, podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 

  • wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28;
  • zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl,
  • podanie informacji o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

§ 3. Realizację zarządzenia oraz sporządzenie sprawozdania z jego wykonania powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym