artykuł nr 1

Zarządzenie nr 315 z dnia 15 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 315

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 15 listopada 2021 roku

 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie artykułu 17 punkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 741 ze zmianami) oraz artykułu 39 ustęp 1 i artykułu 42 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw z 2021 roku pozycja 247 ze zmianami), w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr IV/48/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim

postanawiam:

 

§1.   Stwierdzić brak wpływu uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim oraz do prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

 

§2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak