artykuł nr 1

Zarządzenie nr 168 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 168

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 czerwca 2021 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów

i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 679) i art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr  XVI/242/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 roku zmienionej uchwałą Nr XIV/215/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej zarządza się, co następuje:

 

§1. W zarządzeniu nr 434 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim zmienionego zarządzeniem nr 474 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzeniem nr 479 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzeniem nr 325 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzeniem nr 330 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, zarządzeniem nr 382 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim oraz zarządzeniem nr 121 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się następującą zmianę:

  1. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

 

Z up. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Andrzej Kacperek

Wiceprezydent Miasta

dokument został podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym