artykuł nr 1

Zarządzenie nr 150 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 150

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2021 r.poz. 217 z późn. zm.) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zarządza, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe za rok 2020 instytucji kultury w Piotrkowie Trybunalskim:

- Miejskiego Ośrodka Kultury,

- Muzeum,

- Ośrodka Działań Artystycznych,

- Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,

- Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym