artykuł nr 1

Zarządzenie nr 148 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Nr 148

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 9 czerwca 2021r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia punktów wydawania kart, wprowadzenia wzoru wniosku i karty w ramach Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 10 Regulaminu Programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca” stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 4436) zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/459/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 1222), zmienionej Uchwałą Nr XXXV/479/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 2232) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 313 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia punktów wydawania kart, wprowadzenia wzoru wniosku i karty w ramach Programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca” pn „Wniosek o wydanie Piotrkowskiej Karty Mieszkańca”, zmienionego Zarządzeniem Nr 109 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 4 maja 2021 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr1 do niniejszego Zarządzenia:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym